Chao mung ban doc den voi www.KinhDoanhPhongCachViet.com

Ấn trực tuyến của tạp ch� Kinh Doanh & Phong C�ch xuất bản tại �c

QC6

Hot Bread Bakery & Cafe Business for Sale


Well established for long time, good located in South Morang Vic. No competition, only one bakery in shopping centre. Huge potential by 400 apartments is under construction at opposition to the shop. Good taking $4000 per week, long lease, low rent, only $700 / per week. Ask for $66000. Phone 0401 686 337 (English & Vietnamese)

Sang Lò Bánh Mì & Cafe

Cần sang lò bánh mì vùng South Morang Vic. Không cạnh tranh, chỉ một shop duy nhất trong khu shopping. Tiềm năng cao với 400 apartments đang xây dối diện shop. Hiện thu $4000/tuan, Thuê shop chỉ $700/tuan. Sang $66000. Phone 0401 686 337 (English & Vietnamese)

熱麵包麵包及咖啡廳

以及建立長期,良好的位於南莫朗VIC。沒有競爭,在購物中心只有一個麵包店。400公寓巨大potencial是正在建設中的網站反對。好採取每週$4000,長租約,租金低廉,僅為700$/週。問$66000。電話0401686337(英語和越南語)