Chao mung ban doc den voi www.KinhDoanhPhongCachViet.com

Ấn trực tuyến của tạp ch� Kinh Doanh & Phong C�ch xuất bản tại �c

QC5

Takeaway Biz for Sale
Western Sydney $$$ Negotiate

Rare opportunity - takeaway for sale in a busy residential location in a western Sydney shopping village complex. Located next to an IGA and pharmacy, this takeaway has low rent and 3.5 years of lease remaining with the option of five years lease extension. With a weekly taking of $5500 and a potential for more income like roast pork and coffee on the menu, this takeaway is all about $$$. Owners are selling another business interested.price negotiable 
0450 502 608 Alex (English)

Takeaway Biz để bán
Tây Sydney $ $ $ Thương lượng
Cơ hội hiếm - takeaway để bán ở một khu dân cư bận rộn ở khu phức hợp làng mua sắm phía Tây Sydney. Nằm bên cạnh tiệm IGA và nhà thuốc tây, nhà cho thuê này có giá thuê thấp và 3,5 năm cho thuê với lựa chọn gia hạn thêm năm năm. Với mức thu nhập hàng tuần là 5500 đô la và có tiềm năng thu nhập cao hơn như thịt heo quay và cà phê trên thực đơn, món này là tất cả về $ $ $. Chủ sở hữu đang bán một doanh nghiệp khác quan tâm. Giá thỏa thuận
0450 502 608 Alex (tiếng Anh)

外賣Biz出售
西悉尼$$$談判
極少的機會 - 在西部悉尼購物村綜合體的繁忙住宅區出售。位於IGA和藥房旁邊,這個外賣有低租金和3.5年的租賃期,可以選擇五年租賃延期。每週收取5500美元,並且在菜單上有更多的收入,如烤豬肉和咖啡的潛力,這個全部是關於$$$。業主正在出售另一個有興趣的商家
0450 502 608亞歷克斯(英文)