Chao mung ban doc den voi www.KinhDoanhPhongCachViet.com

Ấn trực tuyến của tạp ch� Kinh Doanh & Phong C�ch xuất bản tại �c

QC4

Laser and Tanning  Salon

Business for Sale $150,000 Liverpool NSW

Latest Candela Pro valued at $130k 2 spray Tanning Machines, Spray Tanning Ventilation Booth and Micro Machine plus stock. Shortcuts Software and over 200k in equipment and stock. $150,000 Please Call / Text Paul 0447 999 222 (English) 


Mỹ viện làm Laser và Tắm nắng

Doanh thu của doanh nghiệp $150,000 / năm tại Liverpool NSW. Sản phẩm Candela Pro mới nhất có giá $130 ngàn, 2 máy phun làm tốt da, Máy phun trị liệu,  và các loại máy công dụng cùng hàng tồn. Nhu liệu (phần mềm chuyên dụng) cùng máy tính, trên 200 ngàn về thiết bị và hang tồn. Sang giá $150,000 Xin vui lòng gọi / nhắn tin Paul 0447 999 222 (tiếng Anh)


激光和晒黑沙龙

新西兰利物浦商业大厦售价$ 150,000

最新的Candela Pro价值$ 130k 2喷雾鞣制机,喷雾鞣制通风机和微机加股票。快捷软件和超过$ 200k的设备和库存。 $ 150,000请致电/文字Paul 0447 999 222(英文)