Chao mung ban doc den voi www.KinhDoanhPhongCachViet.com

Ấn trực tuyến của tạp ch� Kinh Doanh & Phong C�ch xuất bản tại �c

QC3

Landscape and Garden Care
Brisbane Queensland $$$ Neg


This business has been constantly turning over $180,000 to $200,000 over last 10 - 12 years. Ideally located in Brisbane's western surburbs (Indooroopilly) with all clients within an 8 kilometre. Our clients have been with us on average 8 yrs. with a high percentage of them being regular weekly or fortnightly visits. This gardening and landscape business offer a 5 day a week stress free working enviroment that would suit a husband and wife team or someone who is wanting to expand the business by having casual of full time employee. It may also suit some one who has recently enteted into the industry and wants to fast track his existing business. We have not had to advertise for years for most of our work is by referal basis. So their is a huge scope to obtain more work if they wish. With this business you will get your money back in the first 6 months. Trailer and Equioment is available but not included in price. Figures are available.
Please Call / text 0439 732 817 (English)

Chăm sóc sân vườn cây cảnh 
Doanh nghiệp này đã liên tục thu nhập  từ 180.000 USD đến 200.000 trong 10-12 năm qua. Tọa lạc tại casc vùng phía Tây của Brisbane (Indooroopilly) với tất cả các khách hàng quanh quẩn trong vòng 8 km. Khách hàng của chúng tôi đã  với chúng tôi trung bình 8 năm. Với một tỷ lệ cao trong số họ đang được thường xuyên trở lại hàng tuần hoặc mỗi hai tuần. Công việc làm vườn và cây cảnh này làm việc không căng thẳng.  5 ngày trong một tuần mà có thể phù hợp cho vợ chồng và những người muốn mở rộng kinh doanh bằng cách làm việc với nhân viên toàn thời gian.  Chúng tôi đã không phải quảng cáo trong nhiều năm cho phần lớn công việc của chúng tôi là theo được giới thiệu khách mới từ khách hàng đang có. Với kinh doanh này, bạn sẽ thu hồi vốn trở lại trong 6 tháng đầu tiên. Rờ mọt kéo và dụng cụ có sẵn nhưng không bao gồm trong giá cả. Xin gọi hay nhắn tin. 0439 732 817 (English)

景觀和花園護理業務出售
在過去的10  -  12年間,這項業務一直在不斷的將18萬美元提高到20萬。理想地位於布里斯班的西部郊區(Indooroopilly),所有客人都在8公里內。我們的客戶平均8年與我們在一起。其中很高的比例是定期每週或每兩周訪問一次。這個園藝和景觀事業每週提供5天無壓力的工作環境,適合丈夫和妻子團隊,或想要通過休閒全職員工來拓展業務的人。它也可能適合一些最近進入行業並希望快速跟踪他現有業務的人。我們大部分的工作都是通過推薦的原則而不用做廣告。所以如果他們願意,他們是獲得更多工作的巨大空間。有了這個業務,您將在頭6個月內收回您的資金。
拖車和等量可用,但不包括在價格。數字可用。