Chao mung ban doc den voi www.KinhDoanhPhongCachViet.com

Ấn trực tuyến của tạp ch� Kinh Doanh & Phong C�ch xuất bản tại �c

QC2

Food Van $55,000
Fairfield Markets Fairfield, NSW.

The business owner is keen to find a buyer for this food van currently selling vietnamese and barbecue food at every saturday at Fairfield markets at the show ground. The business includes the reserve rights to sell food at this very large and busy market along with the Food van and all equipment. The food van is modern, in excellent condition and comes with stainless steel bench tops, hot and cold bars, fridges, freezer, cook top, deep fryer, hot water system, and outdoor BBQ grill, seating area.


Business detail summary:


The business is situated in a busy corner of Fairfield Markets which operate on saturday. As the buyer you receive the business rights to sell hot and cold food and drinks at this weekly market. The business currently sells Vietnamese food, drinks and coffee and was given permission by the council to operate an outdoor BBQ Grill making it ideal for a wide variety of food options to suit clientele.


The Ideal person for this business


Please be aware that this business is suited for people with excellent understanding of the restaurant business or who has managed a busy food store. The food van is usually busy as it is in a high foot traffic area near the entrance of the markets.


Financial details


The market if ran and operated by staff of Fairfield city council. The Market itself has been in existence for over 35 years.  The business has the right to operate in it’s reserved location permanently. A weekly rent of $130 is payable to the market organisers for the days trade. This includes all costs such as electricity and water.  No other costs are incurred.


Asking price $55 000 negotiable.


Conclusion


Interested parties should come to the market between 9AM and 3PM to explore the potential of this business for sale and to speak to the owner directly.


Please feel free to call the owner, Caren Pham on 0416 891 904 or Alex 0421 970 819 with any questions or inquiries.


Chủ doanh nghiệp muốn tìm một người mua thực phẩm này đang bán đồ ăn Việt Nam và thịt nướng vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại chợ Fairfield tại khu trưng bày. Việc kinh doanh bao gồm các quyền dự trữ để bán thực phẩm tại thị trường này rất lớn và bận rộn cùng với các xe van thức ăn và tất cả các thiết bị. Các van thực phẩm hiện đại, trong tình trạng tuyệt vời và đi kèm với băng ghế không gỉ, quày nóng và lạnh, tủ lạnh, tủ đông, nấu đầu, fryer sâu, hệ thống nước nóng, và ngoài trời BBQ nướng, khu vực ngồi.


Tóm lược chi tiết về doanh nghiệp:


Kinh doanh nằm trong một góc bận rộn của Fairfield Markets hoạt động vào ngày thứ bảy. Là người mua, bạn nhận được quyền kinh doanh bán thực phẩm nóng và lạnh tại thị trường hàng tuần này. Kinh doanh hiện đang bán thực phẩm, đồ uống và cà phê Việt Nam và đã được Hội đồng cho phép vận hành BBQ Grill ngoài trời làm cho nó lý tưởng cho nhiều lựa chọn thực phẩm phù hợp với khách hàng.


Người lý tưởng cho việc kinh doanh này


Hãy lưu ý rằng doanh nghiệp này phù hợp với những người có kiến ​​thức sâu sắc về kinh doanh nhà hàng hoặc quản lý một cửa hàng thực phẩm bận rộn. Các van thực phẩm thường bận rộn vì nó là trong một khu vực lưu lượng truy cập cao chân gần lối vào của thị trường.


Chi tiết tài chính


Thị trường nếu chạy và điều hành bởi nhân viên của hội đồng thành phố Fairfield. Bản thân thị trường đã tồn tại hơn 35 năm. Doanh nghiệp có quyền hoạt động ở vị trí được dành riêng vĩnh viễn. Tiền thuê hàng tuần là 130 đô la Mỹ được trả cho các nhà tổ chức thị trường trong những ngày giao dịch. Điều này bao gồm tất cả các chi phí như điện và nước. Không có chi phí khác phát sinh.

Yêu cầu giá $ 55 000 thương lượng.


Phần kết luận


Các bên quan tâm nên đến với thị trường từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều để khám phá tiềm năng kinh doanh này để bán và nói chuyện trực tiếp với chủ sở hữu.

Vui lòng gọi cho chủ nhân, Caren Phạm theo số 0416 891 904  or Alex 0421 970 819 nếu có thắc mắc hoặc yêu cầu.


Food Van位於Fairfield Markets待售。 Fairfield,NSW。

介紹

業務所有者很想找到這個美食車的買家,目前在每個星期六在Fairfield市場在展會上賣越南和燒烤食品。該業務包括在這個非常大和繁忙的市場售賣食品的預留權利,以及食品貨車和所有設備。美食車是現代,在良好的條件,配有不銹鋼檯面,冷熱棒,冰箱,冰櫃,爐灶,油炸鍋,熱水系統,室外燒烤爐,休息區。

業務詳情摘要:

該業務位於費爾菲爾德市場的忙碌的角落,星期六運營。作為買家,您在這個每週市場獲得銷售冷熱食品和飲料的商業權利。該企業目前銷售越南食品,飲料和咖啡,並獲得了委員會的許可,經營戶外燒烤爐,使其成為各種各樣的食物選擇,以滿足客戶的理想選擇。

這個業務的理想人

請注意,這項業務適合那些對餐廳業務了解甚或管理繁忙的食品店的人。食品貨車通常很忙,因為它在市場入口附近的高腳交通區域。

財務細節

市場如果由費爾菲爾德市議會的工作人員管理和經營。市場本身已經存在了35年。企業有權在其保留的位置永久操作。每日租金為130元,須支付予日間交易的市場主辦機構。這包括所有費用,如電和水。不產生其他費用。

要價 $55 000可議。

結論

有意者應於上午九時至下午三時到市場,探討這項業務的潛力,並與業主直接對話。

如有任何問題或疑問,歡迎隨時致電業主,Caren Pham,電話 0416 891 904。Alex 0421 970 819 (English)