Chao mung ban doc den voi www.KinhDoanhPhongCachViet.com

Ấn trực tuyến của tạp ch� Kinh Doanh & Phong C�ch xuất bản tại �c

QC1

Takeaway Business for Sale 

Dandenong VIC $$$ negotiable

 

Well established for long time, good position, located at Dandenong Plaza, fully equipped, long lease good rent. Good income. For more details, please call / text Tuyết 0435 235 977 (after 6pm) or Thảo 0431 441 987


Đã làm lâu năm kinh doanh ổn định tốt. Vị trí tốt trong Dandenong Plaza, trang thiết bị đầy đủ. Hợp đồng lâu dài , giá thuê mướn phải chăng. Hiện có thu nhập tốt. Xin gọi hay nhắn tin Tuyết 0435 235 977 (after 6pm) or Thảo 0431 441 987


成熟久遠,位置優越,位於丹丹農廣場,設備齊全,租賃期長。 好收入 詳情請致電/文字 Tuyết 0435 235 977(下午6點後)或 Thảo 0431 441 987