Chao mung ban doc den voi www.KinhDoanhPhongCachViet.com

Ấn trực tuyến của tạp ch� Kinh Doanh & Phong C�ch xuất bản tại �c

NDAU_Chuongtrinhtrocap

 

Mỗi tiểu bang có chút khác nhau

chương trình trợ cấp cho người mua nhà đầu tiên

 

 

Tin tốt cho quý bạn đang mua nhà là dù kinh tế có vẻ như khó khăn nhưng chương trình FHOG (first home owner grant) trợ cấp cho người mua nhà đầu tiên vẫn được chính phủ nhiều tiểu bang tiếp tục.

New South Wales

Đủ điều kiện chủ sở hữu căn nhà đầu tiên có thể nhận được FHOG là $7000 để hỗ trợ họ trong việc mua hoặc xây dựng nhà đầu tiên của họ, bất kể thu nhập hoặc khu vực mà họ có kế hoạch để mua hoặc xây dựng.

Ngân sách $835,000 dành cho chương trình FHOG trên giá trị của ngôi nhà đã được diễn ra từ đầu năm nay. Chương trình trợ cấp cho người mua nhà đầu tiên là một sáng kiến của Chính phủ NSW cung cấp miễn hoặc nhượng bộ về nhiệm vụ chuyển giao cho người mua nhà đủ điều kiện đầu tiên.

Cũng như những ngôi nhà có trị giá không hơn $500.000 sẽ được miễn thuế con niêm, trong khi nhà có giá trị từ $500.000 và $ 600.000 nhận được một nhượng bộ chiết giảm. Như vậy tổng số trợ cấp nhận được cho người mua nhà đầu tiên tại NSW sẽ lên đến $24,990 ($7000 FHOG, cộng với một miễn thuế lên đến $17,990 đã có sẵn.)

Kể từ 01 Tháng Một 2012 sang năm, đề án The First Home Plus Scheme sẽ được thay đổi cho các người nhà đầu tiên -  Theo đó, thuế con niêm sẽ chỉ nhân nhượng cho người mua nhà đầu tiên, phải là nhà mới xây, hoặc mua đất để dự trù cho việc xây căn nhà đầu tiên cũng sẽ được áp dụng đề án này.

Người mua không phải là nhà mới, hoặc xây nhà mới sẽ không còn nhận được chiết giảm thuế con niêm nữa. Việc này có thể sẽ áp dụng và ngày 01 tháng 1 năm 2012 năm tới.

Victoria

Tại Victoria chương trình FHOG cũng cung cấp một khoản trợ cấp $7000 cho người mua căn nhà đầu tiên. Một ngân sách $750.000 được áp dụng. Cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2012 sang năm, người mua  cũng có thể có đủ điều kiện để nhận được khoản trợ cấp FHOG này. Ngoài ra nếu là mua nhà đầu tiên và là nhà mới, một khoản $13,000 nữa sẽ được cộng thêm. Ngân sách $600,000 sẽ được áp dụng cho chương trình này.

Ngoài ra trong thành phố các khu vực tiểu bang Victoria, nếu bạn đang mua một căn nhà mới thì $4500  tiền thưởng thêm cho của Victoria cũng sẽ cộng thêm trên số $13,000 có sẵn . Chương trình này áp dụng cho đến ngày 30 tháng Sáu năm 2012.

Trong căn nhà đầu tiên này người mua cũng được áp dụng chương trình giảm thuế con niêm, miễn là họ có cư trú trong tài sản mua đầu tiên này liên tục 12 tháng sau khi mua.

Giảm 20% áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2011, với thêm 10% giảm vào ngày 01 tháng 01 năm 2013, 01 tháng 01 năm 2014 và 01 tháng 9 2014.

Queensland

FHOG tại Qld cung cấp một khoản trợ cấp $7000 cho người mua căn nhà đầu tiên. Ngân khoản $750.000 được áp dụng cho việc này. Cho đến ngày 31 tháng một năm 2012, còn thêm $10.000 trợ cấp xây dựng do Chính phủ Queensland dành cho người mua nhà đầu tiên, và là nhà mới, hoặc xây nhà mới.

Nam Úc

FHOG cung cấp một khoản trợ cấp $7000 cho người mua căn nhà đầu tiên. Ngân khoản $575.000 đưoợc dành để áp dụng cho bang Nam Úc

Ngoài ra người mua nhà đầu tiên còn thêm chương trình  A First Home Bonus Grant của tiểu bang cung cấp thêm một khoản tiền lên đến $8000 cho người mua nhà đủ điều kiện đầu tiên, những người tham gia vào một hợp đồng để mua hoặc xây một ngôi nhà mới trước ngày 1 Tháng Bảy 2012

ACT

Chương trình FHOG cung cấp một khoản trợ cấp $7000 cho người mua căn nhà đầu tiên. Ngân khoản $750,00 được áp dụng. Ngoài ra chương trình The Home Buyer Concession Scheme (HBCS) của ACT cũng chiết giảm thuế con niêm. Tỷ lệ chiết giảm phụ thuộc vào ngày mua.

 

HBCS phải được nộp trong vòng 90 ngày kể từ ngày chuyển nhượng, cấp giấy phép hoặc thỏa thuận, và người nộp đơn phải đáp ứng các tiêu chuẩn tài sản sở hữu trước đây, cũng như một trắc nghiệm lợi tức.

Tây Úc

FHOG cung cấp một khoản trợ cấp $7000 cho người mua căn nhà đầu tiên. Ngân sách $750.000 được dành cho chương trình này.

Ngoài tra chương trình The Home Buyers Assistance Account còn cung cấp cho người mua nhà đầu tiên với một khoản trợ cấp lên đến $2000 để hỗ trợ các chi phí ngẫu nhiên mua một căn nhà được thành lập, hoặc một phần được xây dựng thông qua một đại lý bất động sản có giấy phép, với giá mua là $400.000 hoặc ít hơn.

Tasmania

FHOG cũng trợ cấp $ 7000 cho người mua căn nhà đầu tiên. Chiết giảm thuế con niêm có thể được cung cấp cho người mua nhà đủ điều kiện đầu tiên. Giảm giá lên đến $4000 sẽ được áp dụng cho nhà có trị giá tính thuế $350.000. Hoặc $2400 cho việc mua đất trống, có trị giá tính thuế $175.000.

Northern Territory

FHOG cung cấp một khoản trợ cấp $7000 cho người mua căn nhà đầu tiên. Ngân khoản $750.000 được áp dụng. Chính phủ Lãnh thổ phía Bắc cung cấp một chương trình nhân nhượng thuế cho căn nhà đầu tiên hoặc người mua đất xây nhà mới, hay mua nhà mới đầu tiên

Từ tháng 5 năm 2010, ngânkhoản của FHOG lên đến $26,730 cho Bắc Úc. Miễn thuếu con niêm cho nhà đầu tiên không cao hơn trị giá $540,000. Chương trình FHOC là không có nghĩa là thử nghiệm, nhưng giá mua nhà hoặc đất không được vượt quá $750.000 hay $385.000.

Trường hợp các ngưỡng này vượt quá, FHOC không áp dụng.